Acidcleaner

OSVĚDČENÝ KYSELÝ ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK NA SKŘÍNĚ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL

Použití :
ACIDCLEANER se používá ke strojnímu i ručnímu mytí vnějších ploch skříní železničních a kolejových vozidel pro plochy opatřené nátěrem, součásti skříní z hliníku a jeho slitin, okna, rámy, skla apod. Odstraňuje organické usazeniny, mastnou špínu a saze. Je používán především v lokodepech a opravnách. ACIDCLEANER se používá koncentrovaný nebo ředěný vodou 1:1 až 1:2 podle povahy znečistění. ACIDCLEANER se nastříká z nástřikového rámu myčky, nebo ručně kartáči a nechá se působit 5 až 15 minut. Nečistoty se mechanicky odstraní rotačními kartáči myčky nebo ručně kartáči a provede se důkladný oplach přebytkem vody.

Vzhled a vlastnosti :
ACIDCLEANER je světle hnědá kapalina. Je to přípravek na bázi vodného roztoku kyseliny fosforečné, směsi tenzidů s přídavkem komplexotvorných a zahušťujících látek a inhibitoru koroze.

Technické údaje:

Hustota při 20 °C (kg/m3): 1280
Odparek při 100 °C po dobu 6 hodin (% hm): min. 54
Celkový obsah kyselin vyjádřený jako (% hm H3 PO4): min. 43,5

Bezpečnostní opatření :
ACIDCLEANER je žíravina, obsahující kyselinu fosforečnou, která má leptavé účinky na oči a pokožku. Přípravek nesmí přijít do styku s poživatinou. Pracovníci musí být vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky.

První pomoc :
Při nadýchání nutno přenést postiženého na čerstvý vzduch. Při zasažení očí ihned vymývat proudem čisté vody nejméně 15 minut při plně otevřených očních víčkách. Při zasažení pokožky a oděvu je třeba zasažený oděv odstranit, pokožku ihned důkladně omývat čistou vodou a mýdlem. Poleptanou pokožku překrýt sterilním obvazem. Při požití ihned vyplachovat ústa čistou vodou, dát vypít asi 1/2 litru vlažné  vody a vyvolat zvracení, ne ale déle než 10 až 20 minut po požití. Poté vyhledat lékařskou pomoc.

Skladování :
ACIDCLEANER se přepravuje a skladuje při teplotách –5°C až +30°C.

Způsob likvidace:
Po oplachu čištěného povrchu vodou se zředěné odpadní vody zachycují v neutralizační jímce a obsažená kyselina fosforečná se neutralizuje vápenným hydrátem. Předpokládá se zředění 1:15 až 1:25. Zneutralizované odpadní vody se zředí ostatními odpadními vodami tak, aby obsah neinogenních tenzidů ve vodě recipientu nepřestoupil celkovou koncentraci 0,5 mg/l u toků vodárenských a 0,3 mg/l u toků ostatních. Pokud se nedosáhne výše uvedených limitních koncentrací, musí se snížit obsah neinogenních tenzidů po jejich neutralizaci dávkováním aktivního uhlí.

Upozornění :
ACIDCLEANER koncentrovaný, zředěný a oplachové vody nesmí vniknout do půdy, spodních a povrchových vod.

Balení :
25 l PE kanystr

 

×