Multikomplex SI

Vysoce trvanlivé nerozpustné mazadlo

Popis:
MULTIKOMPLEX SI se skládá ze základu, tvořeného vysoce kvalitními parafínovými oleji a speciálních aditiv. Toto zvláštní složení mu umožňuje odolávat silným rázům a proměnlivé muzatížení v zařízeních pracujících v mezních podmínkách. Je to jedno z mála mazadel schopných odolávat silným otřesům a proměnlivým tlakům až do hodnot 65 Timken. Schopnost neodstříkávat znemožňuje, aby byl MULTIKOMPLEX SI vytloukán z fitinků a ložisek.

Výhody:
Vysoceteplotní mazadlo:
MULTIKOMPLEX SI odolává vysokým teplotám dosahujících až 290°C.
MULTIKOMPLEX SI přilne ke kovovým povrchům a svými krycími vlastnostmi je výborně chrání.
Umožňuje mazání v těžkých podmínkách:
MULTIKOMPLEX SI odolává vysokým tlakům a proměnným zatížením. Neodkapává a neodstřikuje. Jedinečná aditiva omezující opotřebování dílů, mají výbornou a dlouhodobou účinnost.
Vodotěsný:
Vodou se nevyplavuje . Poskytuje dokonalou ochranu proti vlhkosti.
Inhibitory rzi a koroze:
MULTIKOMPLEX SI nabízí výbornou ochranu proti rzi, korozi a opotřebení. MULTIKOMPLEX SI odolává většině kyselin, vlivům počasí, solným roztokům, páře, oxidaci a nečistotám.
MULTIKOMPLEX SI nabízí možnosti použití jak v pomaluběžných tak rychloběžných ložiskách až do 2 500 ot/min. Mazadlo je nevodivé a může být aplikováno v rovinách a kluzných ložiskách.
MULTIKOMPLEX SI je doporučen pro mazání rovinných a kluzných ložisek, objímkových ložisek, kloubových spojení, ložisek kol, pohonných hřídelů a ojnic, hřebenových převodů,řetězů, závlaček, podvozků a kotoučových brzd.

Výhody použití:
Omezuje prostoje a údržbové práce díky příjemnému a pohodlnému použití. Má větší využití a trvanlivost než obvyklá mazadla pro běžná použití. Jedná se o mazadlo vyvinuté pro nejtěžší provozní podmínky. Množství položek ve skladu je nahrazeno jedním mazadlem pro mnohoúčelové použití vynikající kvality. Šetří peníze. Zvýšená životnost zařízení oproti snížení nákladů na údržbu.

Vlastnosti:
Stupeň NLG: 12,5
Průnik podle ASTM-American Society for Testing Materials (60 zdvihů) : 245/265
Bod skanutí/tání: netající
Zkušební zatížení EP Timken: 29,5 kg
Vodovzdornost: výborná
Korozivzdornost: výborná
Odolnost proti kyselinám: výborná
Nevodivé
Barva: žlutá

Ochrana zdraví při práci:
Přípravek dráždí kůži , oči a sliznice. Při práci je třeba zajistit účinné větrání pracoviště a používání vhodných osobních ochranných pracovních prostředků (pracovní oděv, pracovní
rukavice, protichemické brýle nebo obličejový štít), které musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je třeba ihned vyměnit. Dodržujte zásady osobní hygieny. Po práci si
omyjte ruce vodou a mýdlem a ošetřete reparačním krémem.

První pomoc:
 -   při zasažení očí vymývejte 10 – 15 minut při násilném otevření víček velkým množstvím vody
 -   při zasažení kůže odstraňte zasažený oděv a kůži omyjte vodou a mýdlem
 -   při náhodném požití ihned vypláchněte ústa vodou a vypijte asi půl litru vody
 -   při nadýchání výparů vyveďte postiženého na čerstvý vzduch a zajistěte mu klid a zabraňte podchlazení.
Ve všech vážnějších případech poškození zdraví, při zasažení očí a požití vždy vyhledejte lékařskou pomoc.
Pouze pro profesionální údržbu.

Balení:
kartuše 440 g, 5 kg kbelík

×