Čistič lokomotivy

KYSELÝ ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK

Popis:
ČISTIČ LOKOMOTIVY je koncentrovaný čistící prostředek nové generace určený k odstraňování usazenin na skříních železničních kolejových vozidel (zejména lokomotiv). Díky své viskozitě je schopen přilnout k čištěnému povrchu a dlouhodobě působit na nečistotu.

Složení:
Roztok kyseliny solné, fosforečné, komlexotvorných látek a tenzidů.

Vzhled:
Viskózní bílošedá kapalina s charakteristickou vůní.

Mísitelnost s vodou:
Přípravek je neomezeně mísitelný s vodou

Aplikace přípravku:
ČISTIČ LOKOMOTIVY se nanáší na čištění povrch:
a)   Nastříkat aplikátorem RT – 12
b)   Natřít mopem, smetákem
Pro rychlejší čištění se doporučuje mechanické působení (čistící kartáče, smeták, houba). Cca po 5 – 10 minutách (čistič začne šednout) čištěný povrch opláchnout tlakovou vodou.

Vlastnosti:
pH < 1
Rozpustnost ve vodě neomezená
Hustota při 20°C 1 080 – 1 120 kg/m³
Bod vzplanutí nemá

Skladovatelnost:
6 měsíců při teplotě + 10°C do + 35°C v orig. balení ve skladech. Nutno uschovávat uzamčené a mimo dosah dětí.

Požárně-technická charakteristika:
ČISTIČ LOKOMOTIVY je nehořlavá kapalina.

Hygiena práce:
ČISTIČ LOKOMOTIVY obsahuje kyselinu solnou, proto v koncentrovaném stavu může dráždit kůži a oči. Nutno používat ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranu očí a obličeje. V případě nedostatečného větrání vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Při zasažení očí okamžitě vypláchnout vodou a vyhledat lékařskou pomoc. Při úrazu a nevolnosti vyhledat ihned lékařskou pomoc.
R-věty: Xi R 36/38
S-věty: S(1/2-) 26 – 45

Likvidace odpadů:
Přípravek je biologicky rozložitelný. Při rozlití koncentrátu neutralizovat vápnem, spláchnout vodou do čistících zařízení

Skladování:
Skladuje se v původních obalech v krytých skladištích.

Balení:
25 l PE kanystr

×