Multidiesel

ADITIVUM NA ÚPRAVU MOTOROVÉ NAFTY

Popis:
MULTIDIESEL je směs vybraných petrochemických látek speciálně sestavená k úpravě, omezení a předcházení mnoha současných problémů se spalováním a skladováním motorové nafty. MULTIDIESEL je určen k dosažení maximální hospodárnosti, zlepšuje spouštění motoru, zvyšuje jeho výkon a snižuje spotřebu paliva.

Použití:
MULTIDIESEL se doporučuje pro všechny vznětové motory a pro vytápěcí soustavy používající motorovou naftu jako palivo.

Výhody:

Návod k použití:
Zásobování skladovací nádrže: pro dokonalou ochranu je třeba s úpravami začít při plnění paliva. Nalévejte pokud možno MULTIDIESEL před plněním motorové nafty. Tím se docílí řádná disperze a maximální využití. Směšuje se ovšem snadno i s palivem, které je již v nádrži. Jeden litr MULTIDIESEL na 1000 litrů paliva zaručuje plnou ochranu.

Palivové nádrže strojů: MULTIDIESEL může být přidáván přímo do palivových nádrží nákladních automobilů, těžké techniky, zemědělských strojů, lodí a stacionárních motorů. Doporučuje se stejný poměr směsi, tj. jeden litr MULTIDIESEL na 1000 litrů paliva.

Vlastnosti:
Typ: úprava motorové nafty
Bod tuhnutí: - 51°C
Bod vzplanutí: +12°C
Bod zmrznutí: - 56,7°C
Toxicita: nízká
Složení: kombinace pečlivě vybraných petrochemických látek a přísad
Obsahuje: toulen, izopropylalkohol a alifatické uhlovodíky

První pomoc:

Upozornění:
Dráždí oči. Zdraví škodlivý při vdechování. Nevdechujte výpary. Zamezte styku s kůží a očima. Používejte vhodný a ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

Nesmí vniknout do zažívacího traktu! Uchovávejte mimo dosah dětí.
Pouze pro průmyslové a obchodní použití.

Balení:
5 litrový kanystr

×