Air sprej

VZDUCHOVÝ ČISTIČ

Použití:
AIR SPREJ je čistící prostředek pro odstranění běžných nečistot jako je prach, zbytky jídla, vlasů apod. z těžko přístupných míst. AIR SPREJ se používá tam, kde nelze použít rozpouštědlové čističe, vodu a saponáty (např. klávesnice, monitory, televizory, osvětlovací a zvuková technika, projektory, dalekohledy, čočky a další ).

Vlastnosti výrobků:
Čisté, rychlé a jednoduché použití. Okamžitá účinnost. Díky sprejovému rozprašovači přesné a úsporné dávkování.

Způsob aplikace:
Vypnout elektrické přístroje. Během aplikace držet dózu ve svislé poloze, dnem dolů. Použít při okolní teplotě vzduchu do +30°C. Je plněno CO2. Při použití se může vytvořit ledový
povlak, který se ihned odpaří.

S – věty:     23 – Nevdechujte aerosoly,
                    51 – Používejte pouze v dobře větraných prostorách

Skladování:
V originálním nepoškozeném obalu dnem dolů při teplotách od +5°C do +25°C.

Upozornění:
Dodržujte základní bezpečnostní opatření, při práci nejíst, nepít, nekouřit. Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50°C. Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení. Uchovávejte mimo dosah dětí. Prázdné obaly odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu!

Balení:
sprej 400 ml

×