Supercleaner

ROZPOUŠŤECÍ A ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK


Popis:
SUPERCLEANER je složen pouze z alifatických uhlovodíků, neobsahuje žádné chlorované uhlovodíky.

Použití:
Bezpečný na lakovaných plochách, vinylu, skle, kovech a většině plastických hmot. Odstraňuje lepidla, tmely, olej, tuky, silikon a dehet.

Výhody:
Bezpečný universální čistící a odmašťovací prostředek. Rychle se vypařuje, nezanechává mastné stopy.

Upozornění:
SUPERCLEANER dráždí kůži, oči a sliznice. Při práci zajistěte účinné větrání. Používejte ochranné prostředky k ochraně kůže ( pracovní oděv a rukavice) a v případě potřeby i očí a dýchacích cest. Osobní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je třeba ihned vyměnit. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Před pracovní přestávkou a po práci si omyjte ruce vodou a mýdlem a ošetřete reparačním krémem.

Návod k použití:
Možno čistit hadrem, štětcem nebo ponořením.

První pomoc:

Vlastnosti
Směs alifatických uhlovodíků
Bod varu: 140 °C - 171°C
Hustota: 0,740 – 0,750 g / cm3 při 25°C
Tlak par: 1,0 kPa při 20°C
Bod vzplanutí: + 28°C
Zápalná teplota: + 210°C

Chraňte před dětmi!

Pouze pro profesionální údržbu.

Balení:
25 l PE kanystr
sprej 500 ml

 

 

 

×