Red Grease

VYSOCE TRVANLIVÉ NEROZPUSTNÉ MAZADLO

Popis:
RED GREASE se skládá ze základu, tvořeného vysoce kvalitními parafínovými oleji a speciálními aditivy. Toto zvláštní složení mu umožňuje odolávat silným nárázům a proměnlivému zatížení v zařízeních pracujících v mezních podmínkách. Je to jedno z mála mazadel schopných odolávat silným otřesům a proměnlivým tlakům až do hodnot 65 Timken. Schopnost neodstříkávat znemožňuje, aby byl RED GREASE vytloukán z fitinků a ložisek.

Výhody:
Vysoceteplotní mazadlo:
RED GREASE  odolává  vysokým   teplotám  dosahující  až   +290°C.
RED GREASE přilne ke kovovým povrchům a svými krycími vlastnostmi je výborně chrání.
Umožňuje mazání v těžkých podmínkách:
RED GREASE odolává vysokým tlakům a proměnným zatížením. Neodkapává a neodstřikuje. Jedinečná aditiva omezují opotřebování dílů, mají výbornou a dlouhodobou účinnost.
Vodotěsný:
Vodou se nevyplavuje. Poskytuje dokonalou ochranu proti vlhkosti.
Inhibitory rzi a koroze:
RED GREASE nabízí výbornou ochranu proti rzi, korozi a opotřebení. Odolává většině kyselin, vlivům počasí, solným roztokům, páře, oxidaci a nečistotám. RED GREASE nabízí možnosti použití jak pomaluběžných tak rychloběžných ložiskách až do 2.500ot./min. Mazadlo je nevodivé a může být aplikováno v rovinách a kluzných ložiskách. RED GREASE je doporučen pro mazání rovinných a kluzných ložisek, objímkových ložisek, kloubových spojení, ložisek kol, pohonných hřídelů a ojnic, hřebenových převodů, řetězů, závlaček, podvozků.

Výhody použití:
Omezuje prostoje a údržbové práce díky příjemnému a pohodlnému použití. Má větší využití a trvanlivost než obvyklá mazadla pro běžná použití. Jedná se o mazadlo vyvinuté pro nejtěžší provozní podmínky. Množství položek ve skladu je nahrazeno jedním mazadlem pro mnohoúčelové použití vynikající kvality. Zvýšená životnost zařízení oproti snížení nákladů na údržbu.

Vlastnosti:
Stupeň NLGI: 2
Průnik podle ASTM-American Society for Testing Materials (60zdvihů): 245/265
Bod skanutí/tání: netající
Zkušební zatížení EP Timken: 29,5 kg
Vodovzdornost: výborná
Korozivzdornost: výborná
Odolnost proti kyselinám výborná
Vodivost: nevodivý
Barva: červená

Ochrana zdraví při práci:
Přípravek dráždí kůži, oči a sliznice. Při práci je třeba zajistit účinné větrání pracoviště a používání vhodných osobních ochranných a pracovních prostředků (pracovní oděv, pracovní rukavice, protichemické brýle nebo obličejový štít), které musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je třeba ihned vyměnit. Dodržujte zásady osobní hygieny. Po práci si omyjte ruce vodou a mýdlem a ošetřete reparačním krémem.

První pomoc:

Balení:
18 kg plechový kbelík

×