Dekarbonex

PŘÍPRAVEK PRO ODSTRAŇOVÁNÍ KARBONOVÝCH A OLEJOVÝCH ÚSAD A NÁNOSŮ

DEKARBONEX je vodou ředitelný přípravek v koncentrovaném stavu, určený pro odstraňování karbonových a olejových úsad a nánosů. Lze jej použít pro očištění kovových i nekovových povrchů.

Vzhled a vlastnosti:
DEKARBONEX je bílá hustá kapalina s mírnou amoniakální vůní. Je to roztok povrchově aktivních látek a 2-aminoethanolu. Prostředek je nehořlavý a nevýbušný, nahrazuje nebezpečné používání horkých louhů pro procesy dekarbonizace.

Použití:
DEKARBONEX se používá k odstraňování karbonových a olejových úsad a nánosů ze spalovacích motorů a jejich částí, výfukových systémů, kompresorů a dalších strojních součástí. Prostředek je možno ředit vodou, maximálně však do poměru DEKARBONEX : voda – 2 : 1. Při vyšším ředění se snižuje účinnost přípravku. Přípravek se používá pro čištění za studena , max. teplota přípravku nebo roztoku by neměla přesáhnout 35°C. Čištěná součást se ponoří do přípravku, kde se ponechá dle vrstvy a tvrdosti úsad 3 – 10 hodin. Po očištění se opláchne vodou, která odstraní případné zbytky úsad.
V některých případech se může stát, že se karbonové vrstvy neodloupnou z povrchu kompletně, ale zůstanou na čištěném povrchu . Tyto zbytky lze odstranit proudem vody nebo tím, že se nechá čištěná součást dokonale oschnout a poté se poklepem odstraní zbytky karbonu – po osušení součásti se karbon dotykem drolí a rozpadává.

Bezpečnostní opatření:
Přípravek při dlouhodobém kontaktu může způsobit poleptání pokožky či poškodit oči. Dráždí dýchací cesty. Používat přípravek ve větraných prostorách, používat osobní ochranné pomůcky. Zabránit průniku přípravku do půdy a vody.

Skladování:
Skladuje se v uzavřených obalech do 25°C. Neskladovat na přímém slunci ani v blízkosti zdrojů tepla.

Způsob likvidace:
Použitý přípravek se likviduje ve spalovnách průmyslových odpadů. Úkapy posypat absorpční látkou a likvidovat stejným způsobem. Zabránit kontaminaci půdy a vody.

Balení:
25 l PE kanystr

×