Oxycleaner

UNIVERZÁLNÍ ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK

Použití:
OXYCLEANER je koncentrovaný čistící přípravek určený k odstraňování vápenatých usazenin, vodního kamene, rzi, kalů, řas aj. usazenin z povrchu bazénů, sprch, balneo provozů, sportovišť apod. Vyznačuje se vysokou čistící schopností .

Složení:
Roztok kyseliny solné, komplexotvorných látek, tenzidů, barviva a dalších, např. antikorozních přísad ve vodě.

Vzhled:
Modrá čirá kapalina s vůní citronu.

Mísitelnost:
Přípravek OXYCLEANER je neomezeně mísitelný s vodou.

Aplikace přípravku:
Ředění lze provést v poměru:

Příklad použití:
Čištění mastných nečistot ze stěn bazénů:
Přípravek OXYCLEANER se dávkuje v poměru 1:1 do vody. Znečištěné stěny se postříkají pomocí rozprašovače, prostředek se ponechá několik minut působit a poté se povrch důkladně opláchne vodou. V případě silného znečištění se proces opakuje za použití mechanického účinku hadru či kartáče.

Vlastnosti prostředku:
Rozpustnost ve vodě: neomezená
pH (10% roztok): 1,0 až 1,5
Měrná hmotnost, g.cmˉ³/23 ° C: 1,085 až 1,150
Kyselost přípravku, % jako HCL: 9,5 až 10,5

Skladovatelnost:
6 měsíců při teplotě od +10°C do + 35°C v originálním balení ve skladech nebo pod přístřešky. Nutno uschovávat uzamčené a mimo dosah dětí.

Požárně – technická charakteristika:
Kapalina nehořlavá.

Hygiena práce:
Přípravek obsahuje kyselinu chlorovodíkovou a vyznačuje se aditivním žíravým a dráždivým účinkem. Ve smyslu zákona č. 157/1998 Sb. může v koncentrovaném stavu způsobit těžké poleptání: dráždit a vážně poškodit oči, dráždit a poleptat dýchací orgány, dráždit a poleptat kůži. Nutno používat vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice, ochranné prostředky pro oči a obličej a v případě nedostatečného větrání vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Při úrazu a nevolnosti vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchnout vodou a vyhledat lékařskou pomoc.
R-věty: R 35/37/38 a R 41. S-věta S (1/2)26-45.

Ekologie – likvidace odpadů:
OXYCLEANER je přípravek biologicky rozložitelný. Kód druhu odpadu – 11 01 05, kategorie odpadu A (H8 žíravost). V případě nutnosti se likvidace znečištěných odpadů přípravku provádí v souladu s regionálními požadavky.

Balení:
25 l PE kanystr

×